REGISTRÁCIA NA VÝSTAVU


OZNÁMENIE: Z dôvodu ochrany zdravia účastníkov výstavy ako aj vystavovaných zvierat sa rozhodol klub 1.PRV e.V. o zrušení akcie konanej dňa 15.03.2020. Hlavným dôvodom je šírenie vírusu COVID-19 a stým opatrenia ktoré boli určné pre Bratislavu. (  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 ).
Registrovaní účastníci, dostanú v najbližších dňoch email, s dalším navrhovaným postupom.

Za pochopenie tejto situácie, vopred všetkým ďakujeme. 

NOTICE: In order to protect the health of the exhibition participants and the animals on display, the 1st PRV e.V. on the cancellation of the action held on 15.03.2020. The main reason is the spread of COVID-19 virus and hundreds of measures that were designed for Bratislava. (http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&It...) Registered participants will receive an email in the coming days, with the next suggested procedure.For understanding this situation, in advance all we thank you.


HINWEIS: Um die Gesundheit der ausgestellten Ausstellungsteilnehmer und Tiere zu schützen, wird der 1. PRV e.V. über die Aufhebung der Aktion am 15.03.2020. Der Hauptgrund ist die Verbreitung des COVID-19-Virus und Hunderte von Maßnahmen, die für Bratislava entwickelt wurden. (http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&It...) Registrierte Teilnehmer erhalten in den kommenden Tagen eine E-Mail mit dem nächsten vorgeschlagenen Verfahren. Erweitern Sie alles, was wir Ihnen danken.