Chovateľský poriadok klubu 1. PRV e.V.

Všetci chovní jedinci registrovaní u 1.PRV sú pod ochranou !

                                                                                               §1

    Každý chovateľ je povinný sa riadiť nariadením pre ochranu zvierat. Pokiaľ si niekto chce založiť chovateľskú stanicu a mať riadny chov musí byť zastrešený klubom 1.PRV, a  musí byť v prvom rade riadnym členom klubu. Je prísne zakázané chovať v dvoch kluboch súčasne jedno plemeno. Každý riadne registrovaný člen po na krytí feny je povinný upovedomiť písomne prezidentku klubu – viac sekcia Formuláre/Krytie.

                                                                                             § 2

    Člen 1 PRV je považovaný ten chovateľ, ktorý ma riadne registrovanú chovateľskú stanicu. Po narodení šteniat je zástupca 1.PRV povinný riadne urobiť kontrolu vrhu. V prípade vzdialeného štátu, je chovateľ povinný kontrolu vrhu urobiť pred veterinárnym lekárom a potom následne poslať hlásenie o kontrole vrhu. Všetci majitelia chovných fien, ktorí majú chránenú chovateľskú stanicu v 1.PRV eV, sa považujú za chovateľov.

                                                                                            §3       

      Poradca chovu je oprávnený kedykoľvek urobiť kontrolu umiestnenia psov u chovateľa. Chovateľ je povinný umožniť poradcovi sprístupniť chov ku kontrole.

                                                                                            §4       

      Do chovu sa zaraďujú iba jedinci odpovedajúci štandardu plemena a po absolvovaní bonitácie. Chovný pes, ktorý bol uznaný chovným v inom klube, kde sa riadia rovnakých chovným poriadkom, bude tiež uznaný za chovným u 1.PRV.

                                                                                          §5       

    Kedy môžete uchovniť  vášho psa alebo fenu:

1.   Fena pod 45 cm vo veku 15 mesiacov

2.   Pes pod 45 cm v dokončenom 12 mesiaci.

3.   Fena, pes nad 45 cm po 18 mesiaci s povinnosť HD-ED.

 4.   Ostatné vyšetrenia požadované pri všetkých plemenách sú: 

-       U psov s vadou zubov alebo chvostu musí byť RTG – rontgen musí byť označený čipom príslušného psa.

-       PL  (patella luxation) – patella je povinná pre všetky plemená pod 45 cm

                               a) Jedinec s PL1 môže byť pripustený iba k jedincovi s PL 

                                b) Jedinci s PL2, PL3 nebudú zaradení do chovu.

-       Všetky podklady vo forme formuláru sa zasielajú priamo prezidentovi klubu, ktorý následne uvedené zasiela odhadcovi.

 5.   HD - Dysplazia bedrového kĺbu

HD úroveň 0 ((A1 + A2)) pre HD 0
HD úroveň 1 ((B1 + B2)) takmer normálna alebo prechodná forma, HD podozrenie
HD úroveň 2 ((C)) pre mierne HD
HD úroveň 3 ((D)) pre stredné HD, zákaz chovu tu -
HD úroveň 4 ((E)) pre náročné HD, zákaz chovu tu -
Psy s úrovňou HD 1 -2 je možné spárovať len s úrovňou HD 0.

6.   ED- dysplazie loketniho kloubu

ED hraničný prípad ED
ED úroveň 1 mierne ED
ED úroveň 2 stredné ED, zákaz chovu tu -
ED úroveň 3 pre ťažké ED, zákaz chovu tu
Minimálny vek pre všetky röntgenové vyšetrenia je 12 mesiacov

                                                                                                      §6

      Chovná fena môže byť nakrytá v jednom roku 2x a naledujúci rok iba 1x. Po dvoch vrhoch musí mať chovná fena pauzu. Chovná fena je vyradená z chovu od ukončeného 8-eho roku veku feny.

                                                                                                    §7       

    Je prísne zakázané pripustiť k sebe jedince v príbuzenskom vzťahu !

                                                                                                 §8       

      Od ukončeného 6-teho týždňa šteniatka prevedie veteriár, alebo poradca chovu 1.PRV kontrolu vrhu.

                                                                                                  §9       

    Chovateľ je povinný výdaje ohľadom kontroly vrhu bezprostredne zaplatiť. Prihlásený vrh je chovateľ povinný nahlásiť do 8-meho dňa od narodenia a to prezidentovi klubu 1PRV. Prihlášku vrhu však zašle písomne prostredníctvom Formuláru o hláseniu vrhu do 12 týždňa od narodenia šteniat prezidentovi klubu 1 PRV. Pokiaľ poradca chovu bude mať vrh musí kontrolu previesť príslušná osoba ktorú určí prezidentka 1. PRV alebo veterinárny lekár.

    V rozpätí od 6 do 8 týždňa šteňaťa musí byť šteňa očkované, od-červené a čipované ! Každý chovateľ je povinný zabezpečiť zdravý rasť a kondíciu šteňaťa. Pokiaľ chovateľ zistí neštandardnú chybu u jedinca ( šteňaťa), je povinný uvedené vniesť do Kúpnej zmluvy psa.      

Na konci každého roka môže byť  zrušený názov chovateľskej stanice (chov).  Názov chovateľskej stanice sa vyjme zo zoznamu chovateľov 1.PRV e.V..
                                                                                          §10      

Zmeny v predpisoch o chove môžu byť vykonané len prostredníctvom uznesenia výkonného výboru.
Šľachtiteľské/chovateľské predpisy/poriadky (rozšírenie) nadobúdajú účinnosť 11. 8. 2016 a sú záväzné pre všetkých chovateľov.

 

  Chovateľský poriadok je platný od 11.8.2016.

 

Frankenthal

1 president Ursula Walter